View All Vacancies

Project Officer (Civic Mission)

Universities Wales

Location:   Cardiff
Salary:  £32,048 per annum
  Fixed Term
Post Type:   Full Time
Closing Date:   Wednesday 22 January 2020
Interview Date:   See advert
Reference:   HEW00120

We are looking for an exceptional Project Officer to deliver a programme of work around the civic mission of Welsh universities.  Universities play an important role in communities across Wales, delivering work that supports schools, encourages social enterprise, and develops their local areas. 

Universities Wales represents the interests of universities in Wales and is a National Council of Universities UK. Working with the Head of External Affairs and Policy, this role will work to develop and promote Wales’ reputation as a leader in civic mission, helping deliver Universities Wales’ mission to support a university education system which transforms lives through the work Welsh universities do with the people and places of Wales and the wider world.

You will be responsible for identifying and delivering opportunities to promote civic mission activity in Wales, developing an awareness of best practice taking place in Wales, and supporting greater connections between Welsh universities and other sectors in Wales, as well as with organisations and providers outside Wales. 

The successful candidate will have experience of delivering externally funded projects, be well organised and able to plan and prioritise their workload, and have a good understanding of higher education in Wales.

This is a 12-month fixed-term position. 

Closing date for applications is 23:59 on 22 January 2020, with interviews expected to take place on 3 February 2020 in Cardiff. 


Swyddog Prosiect (Cenhadaeth Ddinesig)
Cyflog: £32,048
Cytundeb: 12 mis
35 awr yr wythnos
Lleoliad: Bae Caerdydd

Rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect eithriadol i ddarparu rhaglen o waith o amgylch cenhadaeth ddinesig prifysgolion Cymru.  Mae prifysgolion yn chwarae rhan bwysig mewn cymunedau ledled Cymru, gan ddarparu gwaith sydd o gymorth i ysgolion, yn ogystal ag annog menter gymdeithasol a datblygu eu hardaloedd lleol. 

Prifysgolion Cymru yw'r corff sy'n cynrychioli prifysgolion yng Nghymru, ac mae'n un o Gynghorau Cenedlaethol sefydliad Prifysgolion y DU. Gan weithio gyda’r Pennaeth Materion Allanol a Pholisi, bydd y rôl hon yn gweithio i ddatblygu a hyrwyddo enw da Cymru fel arweinydd mewn cenhadaeth ddinesig, gan helpu Prifysgolion Cymru i gynnal system addysg prifysgol sy'n trawsnewid bywydau drwy'r gwaith y mae prifysgolion yng Nghymru yn ei wneud gyda phobl a lleoedd Cymru a'r byd ehangach.

Byddwch yn gyfrifol am ddynodi a darparu cyfleoedd i hyrwyddo gweithgaredd cenhadaeth ddinesig yng Nghymru, gan ddatblygu ymwybyddiaeth o arfer gorau sy'n digwydd yng Nghymru, a hwyluso mwy o gysylltiadau rhwng prifysgolion Cymru a sectorau eraill yng Nghymru, a hefyd gyda sefydliadau a darparwyr y tu allan i Gymru. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gyflawni prosiectau a ariennir yn allanol, bydd yn drefnus ac yn gallu cynllunio a blaenoriaethu ei lwyth gwaith, a bydd ganddo ddealltwriaeth dda o addysg uwch yng Nghymru. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59, 22 Ionawr 2020, ac mae disgwyl y bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 3 Chwefror 2020 yng Nghaerdydd. 

Mae mudiad Prifysgolion y DU wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

The closing date for this job opportunity has now passed, and applications are no longer being accepted for this position

Further details:

Universities UK is committed to being an equal opportunities employer and we welcome applications from all sections of the community.


Notifications

LoginLogin

Forgotten Details

Register